15. decembar – LOVA: održana treća radionica „Unapređenje budžetskog procesa JLS“

 

U Gradu Valjevu, uz učešće 16 lica, predstavnika opštinskih uprava jedinica lokalne samouprave iz KO, njihovih javnih preduzeća i ustanova, medija, kao i zainteresovanih građana, održana treća radionica „Unapređenje budžetskog procesa JLS“, planirana aktivnost u okviru projekta „LOVA - Trošenje lokalnih budžeta“, koji u KO realizuje COR uz podršku sredstava Vlade SAD.

U prvom delu radionice, autor Projekta, dr Slobodan Ilić, je najpre predstavio identifikovane probleme koji zahtevaju rešavanje (1. JLS nemaju uopšte lako dostupan folder „Strateška/planska/budžetska dokumenta“ na zvaničnoj internet stranici JLS; 2. JLS nemaju lako dostupan folder „Strateška/planska/budžetska dokumenta“ odgovarajućeg sadržaja na zvaničnoj internet stranici opštine), njihove uzroke (pored ostalih, nedovoljan kapacitet službenika u lokalnoj administraciji, neodgovarajući odnos prema principima dobre javne uprave /otvorenost i transparentnost/ i nerazumevanje koristi od postojanja i kvaliteta sadržaja ovakvog foldera na zvaničnoj internet stranici JLS), zatim je prisutnima definisao projektni zadatak (Izraditi Predlog sadržaja foldera „Strateška/planska/budžetska dokumenta“, lako dostupnog na zvaničnoj internet stranici JLS; Ovaj folder poziva na proaktivnu transparentnost u objavi sadržaja na web-prezentacijama JLS, utvrđivanjem liste standardnih informacija/dokumenata za objavu. Cilj javnog objavljivanja je da se korisnicima web-sadržaja JLS omogući visok nivo informisanosti o njihovom radu, kao i sadržinsku i komparativnu analizu dostupnih informacija), i na kraju je učesnike Radionice podelio u tri tima koji su rešavali projektni zadatak (Tim „Insajderi“ činili su službenici u administraciji JLS i svoj predlog su izrađivali posmatrano iz uloge službe u Gradske / Opštinske uprave nadležne za uspostavljanje i administriranje predmetnog foldera, dok su druga dva tima svoje predloge izradili posmatrano iz ugla: novinara iz pisanih i elektronskih medija iz KO – Tim „Autsajderi 1“; korisnika ovog foldera /građani, zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, predstavnici civilnog sektora.../ – Tim „Autsajderi 2“, dajući odgovor šta je poželjno da folder sadrži da bi ga korisnici ocenili transparentnim i korisnim za njihove potrebe).

Posle analize sačinjenih timskih predloga i diskusije učesnika Radionice u vezi sa njihovim dobrim i lošim stranama, u drugom delu Radionice, autor je izvršio rekapitulaciju i sintezu dobijenih predloga zajedno sa svojim predlogom pripremljenim za potrebe ove Radionice. Dati predlog, dopunjen je korisnim elementima i sugestijama dobijenim od strane učesnika Radionice.

Zainteresovani mogu pogledati:

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić